วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2552

แบบทดสอบหลังเรียน

๑. คำที่ใช้เรียกชื่อ คน สัตว์ สิ่งของ เรียกว่าอะไร
ก. คำกริยา

ข. คำนาม
ค. คำสรรพนาม
ง. คำบุพบท
๒. เขาไปโรงเรียน คำว่า "เขา" ในประโยค เป็นคำชนิดใด
ก. คำกริยา

ข. คำนาม

ค. คำสรรพนาม
ง. คำวิเศษณ์
๓. ประโยคในข้อใดมีคำสรรพนามบุรุษที่ ๒
ก. หนังสือของเธออยู่ที่นี่

ข. เขาเป็นเพื่อนของฉัน
ค. คุณปู่ท่านไม่ค่อยสบาย
ง. ผมไม่ได้เป็นตำรวจ
๔. ครูสอนนักเรียน คำว่า "สอน" ในประโยค เป็นคำชนิดใด
ก. คำสรรพนาม

ข. คำบุพบท
ค. คำวิเศษณ์
ง. คำกริยา
๕. บ้านของฉันอยู่ใกล้ที่ทำงาน คำว่า "ใกล้" ในประโยค เป็นคำชนิดใด
ก. คำสรรพนาม

ข. คำวิเศษณ์
ค. คำกริยา
ง. คำบุพบท
๖. เขามาจากต่างจังหวัด คำว่า "จาก" ในประโยค เป็นคำชนิดใด
ก. คำสันธาน

ข. คำบุพบท
ค. คำวิเศษณ์
ง. คำกริยา
๗. ผมต้องการพูดกับเขา แต่เขาไม่ยอมพูดกับผม คำว่า "แต่" ในประโยค เป็นคำชนิดใด
ก. คำสันธาน

ข. คำบุพบท
ค. คำวิเศษณ์
ง. คำกริยา
๘. ประโยคในข้อใดมีคำอุทาน
ก. ถ้าได้ไปทำงานก็ดีซิ

ข. พ่อแม่ไม่ใช่หัวหลักหัวตอนะ
ค. เธอจะสู้หรือจะยอมแพ้
ง. ใครทำแก้วแตก
๙. คำใดต่อไปนี้เป็นลักษณนาม
ก. นก

ข. จดหมาย

ค. แท่ง
ง. เดิน
๑๐. ชนิดของคำมีกี่ชนิด
ก. ๔ ชนิด

ข. ๕ ชนิด
ค. ๖ ชนิด
ง. ๗ ชนิด